Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.2.2021

1. Rekisterin ylläpitäjä

ProPellet Oy
Vähäkankaantie 66
84100 Ylivieska

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Timo Peltokorpi
timo.peltokorpi@propellet.fi

p. 040-3015056

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä.

7. Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksista ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: ProPellet Oy, Vähäkankaantie 66, 84100 Ylivieska tai sähköpostilla osoitteeseen; posti@propellet.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: : ProPellet Oy, Vähäkankaantie 66, 84100 Ylivieska tai sähköpostilla osoitteeseen; posti@propellet.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaille EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio julkaistaan verkkosivuillamme.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat tyypillisesti pieniä tekstitiedostoja, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Eväste voi sisältää esimerkiksi tietoa käyttäjän asetuksista, historiasta tai kirjautumistiedoista.

Evästeiden käyttö tällä sivustolla

Sivustollamme käytetään seuraavanlaisia evästeitä:

Evästeiden estäminen tai poistaminen

Voit hallita evästeitä ja evästeiden asetuksia oman selaimesi asetuksista.

 Katso esitteemme  Vår brochur  Our brochure  Наша брошюра